Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi on kouluttajapsykoterapeutti ja psykoterapian erikoispsykologi. Viime vuosien aikana hän on kiinnostunut erityisesti mentalisaatioon perustuvasta työskentelystä ja kehollisesta työskentelystä. Työotteeltaan hän on lämmin ja aktiivinen.

 

Hannelen palveluja tarjoaa hänen perustamansa yritys Asiantuntijapalvelut Pinnalle Oy.

"Olen hyvin innostunut ja kiinnostunut työstäni. Pidän ihmisistä ja olen kiinnostunut heidän ainutlaatuisista tarinoistaan ja suhteesta kokemuksiinsa. Haluan ymmärtää, miten heidän ajattelunsa rakentuu. Suuntaudun avoimesti, tutkien ja yhdessä työskennellen heidän erilaisiin tilanteisiinsa, työhönsä ja oppimiseensa. Yhdessä inspiroituminen ja löytäminen on mielestäni vain aivan parasta! Uskonkin, että syvällisen perehtymisen rinnalla kulkeva myönteisyys ja nauru ovat toisiin yhdistävä voimavara. Pidän siitä, että hahmotan ja ymmärrän hyvin kokonaisuuksia. Ja jos jokin jää vaivaamaan minua, se täytyy selvittää."

Kiinnostuksen kohteet

Viime vuosien aikana Hannele on ollut kiinnostunut erityisesti tunnetyöskentelystä ja tunteiden säätelyn kanssa työskentelystä, vaikeampiasteisten häiriöiden hoidosta (epävakaus, vaativuus, krooninen masennus, syömishäiriöt) sekä masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidosta. Hän haluaa huomioida myös kehoa luontevasti osana keskusteluterapeuttista hoitoa. Myös sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset kiinnostavat häntä.

 

Teorioista Hannelea innostavat näkökulmat mentalisaatiosta, kiintymyssuhteista, objektisuhteista, dialogisuudesta ja psykofyysisestä näkökulmasta. Hän on keskittynyt psykoterapeutin taidoissa responsiivisuuden ja vuorovaikutuksellisten taitojen tarkkuuden kehittämiseen, jolloin terapeutti osaa sovittaa työskentelyään asiakkaan lähtötilanteeseen, mahdollisuuksiin ja vuorovaikutusodotuksiin onnistuneesti. Tässä on keskeistä asiakkaan oman mielen työkalujen tarkka hahmottaminen ja hyödyntäminen työskentelyssä. Nämä mielen työkalut ovat niin terapeutin kuin asiakkaan itsensäkin opittavissa. 

Keskeistä työskentelyssä on kysymys siitä, kuinka tukea ja haastaa sopivassa suhteessa, jotta muutosta tapahtuu. Ammattilaisten kanssa paitsi taitojen kehittäminen myös jaksamiseen, työotteeseen ja oman ammatillisen identiteetin tutkimiseen liittyvät kysymykset ovat Hannelelle tärkeitä.

 

Työotteeltaan Hannele on sekä asiakastyössä että ammattilaisten kanssa ja työyhteisöissä lämmin ja aktiivinen kehittäjä. Selkeys, luotettavuus ja vastuullisuus on hänelle ominaista. Hannelen kanssa on helppo tehdä töitä. Monipuolinen työhistoria ja laaja koulutuspohja antavat hänelle välineitä hoidon suunnitteluun ja arviointiin erilaisissa tilanteissa sekä erilaisten ammattilaisten ohjaamiseen työssään. Kouluttajana teorian, käytännön ja kokemuksellisuuden yhdistäminen on Hannelelle keskeistä. Yhteisöissä hän haluaa edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, keskustelua ja vuoropuheluun perustuvaa ilmapiiriä.

Pyydä lisätietoja

Referenssit

Hannele on toiminut:

 • vastaavana kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana Oulun yliopiston järjestämissä integratiivisen psykoterapian yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa 2018–2022 ja 2019–2022

 • vastaavana kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana 2022 syksyllä alkavissa Oulun yliopiston Oulussa ja Seinäjoella järjestämissä integratiivisen psykoterapian yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa

 • kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana Itä-Suomen yliopiston järjestämissä integratiivisen psykoterapian yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa 2020–2023 ja 2021–2024

 • kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana Jyväskylän yliopiston järjestämissä integratiivisen psykoterapian yksilöpsykoterapeuttikoulutuksissa 2016–2020, 2017–2021 ja 2019–2022

 • työnohjaajana KSSHP:n nuorisopsykiatrian työryhmissä keväästä 2021 lähtien

 • työnohjaajana KSSHP:n vanhuspsykiatrian työryhmässä 2022 keväästä lähtien

 • useiden eri psykoterapeuttisten viitekehysten ja organisaatioiden (julkisen ja yksityisen terveydenhoidon) psykoterapeutteja yksilö- ja ryhmätyönohjauksessa.

Julkaisut

 • Mäntysaari-Hetekorpi, H., Halonen, S., Söderholm, T-E., Häärä, K. ja Lindfors, B. Keho-mielityöskentely kehopsykoterapiassa ja muussa psykoterapiassa. Suullinen esitys Psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä 12.2.2020.

 • Mäntysaari-Hetekorpi, H & Malmberg-Virta, A. 2018. Voiko stressinhallintaa opettaa ja oppia? Kokemuksia HOT-pohjaisesta Työvälineitä stressiin -ryhmästä. Suullinen esitys Nyyti ry:n opiskelijahyvinvoinnin verkostopäivässä. Jyväskylä 16.4.2018.

 • Mäntysaari-Hetekorpi, H. 2018. Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla olevan suojattoman ja ristiriitaisen itsekokemuksen käsittely integratiivisessa psykoterapiassa. Suullinen esitys Psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä 15.2.2018.

 • Mäntysaari-Hetekorpi, H. 2017. Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla olevan suojattoman ja ristiriitaisen itsekokemuksen käsittely relationaalisessa psykoterapiassa. Suullinen esitys Mentalisaatiokongressissa Turussa 21.11.2017

 • Mäntysaari-Hetekorpi, H. 2015. Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla oleva suojaton ja ristiriitainen itsekokemus psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Kognitiivinen psykoterapia 12 (1), 4–31.

 • Räty, H, Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H, & Vornanen, A. 1996. Parents’ Views on the Comprehensive School and its Development: a Finnish study. Scandinavian Journali of Educational Research 40 (3), 203–215.

 • Räty, H, Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H, & Vornanen, A. 1995. Vanhempien tyytyväisyys peruskoulun toimintaan ja koulunuudistuksia koskevat asenteet. Kasvatuslehti 3, 250–260.

Muuta:

 • Haastattelu Psykoterapeutit ja onnistunut psykoterapia -kirjassa: Nurminen, A-M. 2021. Mieli hoidossa. Kokemuksia psykoterapiasta, toivosta ja onnistuneesta muutoksesta. Anna-Mari Nurminen ja Atena Kustannus / Kustannusosakeyhtiö Otava.

 • Stressiä voi oppia hallitsemaan. Haastattelu Suur-Jyväskylän lehdessä 27.9.2017.

Pyydä lisätietoja

Hannelen asiakkaat kertovat

Psykoterapiapalvelut,

asiakas

Hannelen olemus on lämmin ja rauhoittava. Hänen vastaanotollaan oli tilaa pysähtyä eikä ollut painetta kiirehtiä eteenpäin. Hannele tuntui aina keskittyvän minuun ja jotenkin todella kuulevan ja tuntevan minun näkökulmani elämäni vaikeissa asioissa. Ehkä hän usein oli askeleen edellä omaa oivallustani, mutta auttoi kärsivällisesti minua oivaltamaan itse. Minusta tuntui, että hän todella arvosti minua ja välitti kokemuksestani, mutta samalla rohkaisi minua eteenpäin sopivaan tahtiin. Hänen kanssaan tuntui turvalliselta tutkia häpeällisiä puolia itsessäni.

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Tiina Holopainen

Hannelen tapa kouluttaa on innostava ja monipuolinen. Hannele kytkee yhteen teoreettisempaa opetusta ja käytännönläheisempää kokemuksellista opetusta luontevasti, joka tekee psykoterapiatyön haastavistakin mielenterveyteen liittyvistä asioista ja ilmiöistä tavoitettavampia ja helpommin sisäistettäviä. Hannelen lempeä ja vastavuoroiseen keskusteluun innostunut ote rohkaisee osallistumaan keskusteluun, jolloin toteutuu vastavuoroinen keskustelu, oppiminen, yhdessä ideoiminen ja inspiroituminen.

Sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti

Saila Kallio

Hannelen työnohjaus on ollut minulle merkittävä tuki työssäni perheneuvolassa. Keskustelut Hannelen kanssa ovat avanneet uusia näkökulmia asiakkaitteni tilanteisiin, ja syventäneet ymmärrystäni niistä monista erilaisista tekijöistä, jotka näihin tilanteisiin ovat heijastuneet. Erityisesti olen hyötynyt Hannelen kyvystä avata ihmisen mieleen liittyviä psyykkisiä prosesseja, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymisen taustalla. Haastavissa asiakastilanteissa työnohjaus on auttanut jäsentämään omaa toimintaani työntekijänä, ja ymmärtämään, mikä kulloinkin on työskentelyssä mahdollista ja oikea-aikaista. Hannelen lämmin ja viisas työnohjaus on ollut antoisaa ja merkinnyt minulle paljon!

Työnohjauspalaute

Psykologi, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti

Anna-Mari Nurminen

Yhteistyö Hannelen kanssa on auttanut minua monin tavoin. Hannele on työnohjaajana läsnä oleva ja aito. Hän uskaltaa ottaa kantaa ja ohjaa ajattelemaan asioita monipuolisesti. Samalla Hannele on myös herkkä aistimaan tunnelmia ja kuulemaan sanattomiakin viestejä - niitä, joiden tavoitetuksi tuleminen on psykoterapiatyössä kannattelevaa ja usein myös valaisevaa. Hannele ei ole viisaudestaan huolimatta ylivoimainen, vaan työskentelee aidossa, hengittävässä yhteistyössä. 

Työnohjauspalaute

Psykologi, integratiivinen psykoterapeutti

Miia Viiru

 

Hannelella on rauhallinen ja turvallisesti salliva ote työnohjauksessaan. Samalla hän kuitenkin haastaa ohjattavaa miettimään ja oivaltamaan oman työn kannalta olennaisia asioita.

Työnohjauspalaute

Musiikkiterapeutti

Erika Alaluusua

 

Työnohjauksen paras puoli on Hannelen kanssa siinä, että minusta hän tavoittaa sen missä kohtaa kasvuni on psykoterapeuttina tällä hetkellä. Esimerkiksi mitkä termit, teoriat ym. on tuttua, ja millä tavalla miellän asiakkaiden kokonaisuutta ja hän auttaa rakentamaan siihen päälle lisää. Hannelen osaamiseen ja ammattitaitoon on helppo luottaa. Hän ei ikinä hötkyile. Hänellä on paljon annettavaa, ja me pysytään aina sellaisella alueella että pystyn liittämään sitä uutta ajattelua ja tietoa ja pohdintaa siihen olemassa olevaan ymmärrykseeni. 

Esimiespalaute

Psykiatrian erikoislääkäri

Timo Valtakoski

Hannele on ammatillisesti pätevä, aktiivinen ja joustava. Työryhmässä hän on rakentava, hyvä jäsen osallistuen koko organisaation kehittämiseen.

Esimiespalaute

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Kaarina Pöllänen

 

Kaikessa tekemisessään Hannele on osoittanut ammattitaitoa ja yhteistyökykyä työryhmän jäsenenä. Hän on monilla tavoilla kehittänyt yhteistyötä eri ammattiryhmien ja toimijatahojen välillä. Hannele on ahkera, luotettava ja optimistisesti tulevaan suhtautuva työtoveri.