Psykoterapia Akatemia tarjoaa koulutus- ja työnohjauspalvelut. Meiltä saat myös psykoterapiapalveluita. Palvelemme asiakkaitamme koko Suomessa etäyhteyksien avulla. Toimintaamme ohjaa uteliaisuus henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä kohtaan. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja ymmärtää työtämme sekä auttaa, ohjata ja innostaa muita. Meille on tärkeää integratiivinen – eri näkökulmia yhdistelevä – työote sekä mentalisaatioon perustuva terapeuttinen lähestymistapa, mikä tukee asiakkaan oman toimijuuden vahvistamista.

"Aina kaksi mieltä huoneessa"

Psykoterapia Akatemia on syntynyt kahden ammattilaisen työnilosta ja jatkuvasta halusta kehittyä paremmiksi ja täsmällisemmiksi työssään. Haluamme auttaa, ohjata ja innostaa myös muita oppimaan. Mottomme on: It's always about two minds, aina kaksi mieltä huoneessa.

 

Tarjoamme työnohjausta ja koulutusta psykoterapian ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he voisivat kehittyä omassa ammatissaan. Haluamme tarkastella yhdessä sitä, mikä tekee terapiatyöstä kiinnostavaa ja innostaa oppimisen paloon ja ilmiöiden tutkimiseen.


Lisäksi saat meiltä psykoterapiapalvelut.

Työvälineitä terapiatyöhön ammattilaisille

Olemme työnohjauksen ja koulutuksen asiantuntijoita. Haluamme antaa psykoterapiatyön ja ihmissuhdetyön ammattilaisille työvälineitä työhönsä ja motivoida heitä työssään. Tarkastelemme yhdessä kanssasi sitä, mikä tekee terapiatyöstä kiinnostavaa ja innostaa oppimisen paloon ja ilmiöiden tutkimiseen.

 

Työotteemme perustuu integratiiviseen ajatteluun, jossa keskiössä on asiakas, vuorovaikutus ja jokaisen ainutlaatuinen tapa kokea maailmaa. Integratiivisessa psykoterapiassa painotetaan erityisesti tutkitusti muutosta tuottavia, psykoterapioille yhteisiä tekijöitä. Keskeinen tällainen tekijä on turvallinen ja toimiva yhteistyösuhde terapeutin ja potilaan välillä, jolle kaikki yhdessä tehtävä työ rakentuu. Keskeistä on myös terapian räätälöinti jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

 

Yhteisen pohjan näkemyksillemme luo myös mentalisaatioon perustuva ajattelu. Uteliaisuus, yhteinen tutkiminen ja kiinnostus omaan ja toisen mieleen – mitä siinä tapahtuu ja miten sitä voisi ymmärtää ja auttaa eteenpäin yhteistyössä? Mentalisaatioon perustuvassa lähestymistavassa tarkastellaan asiakkaan mielen toimintaa vuorovaikutuksessa toisiin sekä asiakkaan ja psykoterapeutin välistä yhteistyösuhdetta. Terapeutti on aidossa yhteistyössä suhteessa asiakkaaseensa ja kutsuu asiakasta auttamaan itsensä ymmärtämisessä. Samalla asiakas oppii ”mielten ymmärtämisen ja kohtaamisen taitoja” turvallisessa ja tutkivassa ympäristössä.

 

Sekä integratiivisessa että mentalisaation perustavassa näkökulmassa pyritään tukemaan tietoisesti asiakkaan oman toimijuuden lisääntymistä. Niissä myös korostetaan hoidon sovittamista asiakkaan henkilökohtaisiin edellytyksiin ja muutosvalmiuteen. Tavoitteet hoidolle neuvotellaan avoimesti yhdessä. Asiakkaan prosessia seurataan tarkasti siihen sovittautuen. Hoidolliset työkalut ja väliintulot perustuvat asiakkaan tilanteen selkeään käsitteellistämiseen.

Psykoterapeuttikouluttajamme

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti, psykoterapian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti

Hannele on valoisa, vastavuoroinen ja monipuolinen ammattilainen, joka haastaa ajattelemaan ja virittää uteliaisuutta. Hannele haluaa inspiroitua yhdessä.

Gudrun Kristmannsdottir

Integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti, psykoterapian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti

Gudrun on innostunut ja aidosti utelias, ytimeen pureutuva asiantuntija. Gudrunilla on jatkuva uuden oppimisen palo.

Psykoterapeuttista työskentelyä monella tasolla

Molempien psykoterapeuttiemme peruspääomasta syntyy mahdollisuus ymmärtää psykoterapioiden yhteistä prosessia ja erityisiä vuorovaikutuksellisia ilmiöitä sekä hyödyntää erilaisia psykoterapeuttisia näkökulmia potilaan muutosvaihetta seuraten. Lisäkouluttautumisemme antaa selkeitä vuorovaikutuksellisia välineitä tukea tunteiden säätelyn ja toimijuuden rakentumista.

 

Tämä kaikki auttaa ottamaan psykoterapeuttisessa työskentelyssä huomioon eri tasoja. Näin voidaan tukea sekä oiretason kanssa toimeen tulemista, sitä ylläpitävien psykologisten vaikeuksien ymmärtämistä ja työstämistä sekä erilaisten vuorovaikutuksellisten haasteiden kohtaamista.

Tämä työote virittää herkkyyttä ja oikea-aikaisuutta psykoterapeuttisissa interventioissa asiakasta seuraten. Keskeistä on herätellä sekä mielen prosessi että seurata hoidon prosessia.

 

Yhteisten kiinnostuksen kohteiden lisäksi meillä on myös omia vahvuuksia. Gudrun on syömishäiriöiden hoitamisen erityisasiantuntija ja Hannele on perehtynyt erilaisiin kehollisiin menetelmiin ja kehollisuuteen psykoterapiassa. Nämä osaamiset keskustelevat myös hyvin keskenään.